UCHWAŁA NR XXIX/544/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie w brzmieniu:

„S T A T U T”

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie, zwana dalej „Stacją” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.).

2. Stacja działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 z pózn.zm.),

2) ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z pózn. zm.),

3) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych,

4) niniejszego statutu.

§ 2

Podmiotem tworzącym Stację jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

1. Siedzibą Stacji jest miasto Konin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin.

2. Obszar działania Stacji obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej i teren poza jej granicami.

3. Stacja może prowadzić działalność poza miastem Koninem i powiatem konińskim na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych oraz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 4

1. Stacja prowadzi działalność leczniczą w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

„Stacja Pogotowia Ratunkowego”.

2. Schemat organizacyjny Stacji stanowi załącznik do niniejszego statutu .

II. CELE I ZADANIA STACJI

§ 5

Celem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pomocy doraźnej w razie

katastrof, klęsk żywiołowych, wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego

pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia.

§ 6

Do zadań Stacji należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy medycznej w miejscu wypadku lub zachorowania,

2) zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne podmioty lecznicze,

3) organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof i w innych akcjach, jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości udzielenia poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej przez właściwe terenowo oddziały pomocy doraźnej,

4) przewóz osób chorych, którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz koordynowanie tych przewozów,

5) prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym pomoc została udzielona,

6) przekazywanie informacji właściwym instytucjom o pomocy udzielonej przez zespoły wyjazdowe Stacji,

7) organizowanie szkoleń miedzy innymi podnoszących kwalifikacje personelu medycznego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

8) analiza i przekazywanie informacji odpowiednim organom i instytucjom,

9) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie pomocy medycznej.

§ 7

1. Stacja udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie i w granicach wynikających z ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.).

2. Stacja może udzielać świadczeń odpłatnie na zasadach i w granicach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.) oraz umów cywilno- prawnych zawartych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

§ 8

Stacja może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami polegającą na:

1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele związane z ochroną zdrowia oraz inne cele gospodarcze,

2) prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,

3) wykonywaniu usług w zakresie transportu specjalistycznego i dostawczego dla osób i instytucji odpłatnie na zlecenie zainteresowanych,

4) wykonywaniu usług Stacji Kontroli Pojazdów diagnostycznych i warsztatowych,

5) innej działalności.

§ 9

W wykonywaniu zadań statutowych Stacja współdziała z innymi podmiotami leczniczymi, policją, strażą pożarną, organami bezpieczeństwa, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

III.ORGANIZACJA I ZARZADZANIE STACJA

§ 10

1. W skład Stacji wchodzą:

1) Stacja Pogotowia Ratunkowego:

a) Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa.

b) Kierownik ds. medycznych.

c) Punkt apteczny.

d) Ratownictwo medyczne:

- Dyspozytornia medyczna,

- Zespoły specjalistyczne,

- Zespoły podstawowe.

e) Pomoc doraźna:

- Dyspozytornia,

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ,

- Zespoły transportowe.

2) Dział administracyjny:

a) Pełnomocnik ds. jakości.

b) Sekretariat.

c) Radca prawny.

d) Sekcja ds. kadr.

e) Stanowisko ds. BHP.

f) Stanowisko ds. zamówień publicznych i zakupów.

g) Zespół kontroli.

3) Dział finansowo – księgowy:

a) Główny Księgowy.

b) Z-ca Głównego Księgowego.

c) Zespół finansowo-księgowy.

d) Sekcja ds. płac i spraw socjalnych.

e) Statystyka.

f) Magazynier. 4) Dział techniczno – eksploatacyjny:

a) Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

b) Kierownik ds. transportu, eksploatacji i obsługi.

c) Sekcja ds. eksploatacji.

d) Sekcja ds. transportu i obsługi.

e) Sekcja ds. gospodarczych.

f) Stacja kontroli pojazdów i obsługi.

§ 11

1. Odpowiedzialność za zarzadzanie podmiotem leczniczym ponosi Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje Stacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa i Zastępcy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Stacji.

§ 12

Cele, zadania i strukturę organizacyjną Stacji oraz rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych i przebieg procesu ich udzielania określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Stacji i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

IV.RADA SPOŁECZNA

§ 13

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 14

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

2. Skład Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.).

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji: 1) w przypadku złożenia rezygnacji,

2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,

3) z innych ważnych powodów.

5. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego

6. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Stacji przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 15

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył podmiot leczniczy wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury

i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 16

1. W ramach swoich obowiązków i uprawnień Rada Społeczna może zażądać od Dyrektora Stacji wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.

2. Obsługę techniczną i warunki niezbędne do sprawnego funkcjonowania Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Stacji.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 17

Stacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym ustalonym przez Dyrektora Stacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z pózn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do powyższej ustawy, Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223 z pózn. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z pózn. zm.).

§ 18

1. Podstawa gospodarki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

2. Stacja pokrywa z posiadanych środków uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19

Stacja sporządza bilans i ustala wynik finansowy za rok obrotowy.

§ 20

Stacja może otrzymać środki publiczne i przeznaczać je zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z pózn. zm.).

§ 21

Stacja może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1 jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 Ustawy z dnia

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z pózn. zm.),

5) na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 22

1. Stacja samodzielnie gospodaruje przekazanymi jej w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem oraz majątkiem własnym (otrzymywanym i zakupywanym).

2. Wartość majątku Stacji określają:

1) fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Stacji części mienia samorządu terytorialnego,

2) fundusz zakładu stanowi wartość majątku Stacji po odliczeniu funduszu założycielskiego.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z pózn. zm.) i przepisy wydane na jej podstawie oraz Ustawy z 6 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410 z pózn. zm.) i innych przepisów..

§ 24

Niniejszy statut obowiązuje od dnia nadania przez podmiot tworzący.

§ 2

Traci moc uchwała nr XIX/326/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/544/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.

Z związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Potrzeba nadania nowego statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Ponieważ Dyrektor jednostki złożył wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawiając propozycję brzmienia nowego statutu jednostki opartego częściowo na dotychczas obowiązującej wersji statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie, w której uwzględnił także konieczność dostosowania powyższego aktu do przepisów nowej ustawy, opracowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

W projekcie tym uwzględniono propozycje Dyrektora jednostki, a także wymogi dotyczące statutów SP ZOZ-ów stawiane w ustawie o działalności leczniczej.

W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi przepisami podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Drukuj

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Akceptuję cookies z tej strony