Menu Zamknij
Specjalistyczne ZRM
1
SPECJALISTYCZNY
ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Podstawowe ZRM
8
PODSTAWOWYCH
ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Lokalizacje ZRM
5
LOKALIZACJE
ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Numery alarmowe
999   112

Pamiętaj !!! Nigdy nie rozłączaj się jako pierwszy. Postępuj zgodnie z poleceniami dyspozytora służby ratowniczej.

Dyspozytor na podstawie zadanych ci pytań ustali powód wezwania, jego pilność oraz jaki rodzaj zespołu wysłać do realizacji wezwania.

previous arrow
next arrow
Slider

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119) RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1;

2 .Pod adresem e-mail iod@pogotowie-konin.net lub listownie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa oraz prowadzenia szkoleń;

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, oraz art.9 ust.2 lit. c, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem m.in:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

7. Dane osobowe pozyskane do celów przeprowadzenia szkoleń przechowywane są do czasu obowiązywania umów z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych m.in.: określonych prawem podatkowym oraz handlowym dotyczących umów oraz faktur;

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich nie podanie może skutkować niemożliwością realizacji kompleksowej opieki zdrowotnej;

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

10.  Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie będzie przekazywał do państwa trzeciego;

11.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;

PLIKI "COOKIES"

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Szczegóły odnośnie plików cookies znajdziecie Państwo w „Polityce cookies”

Certyfikat ISO 2020 WCRM Konin
Certyfikat ISO

Jakość usług wykonywanych przez Wielkopolskie Centrum Ratwonictwa Medcycznego sp. z o.o. w Koninie potwierdzone jest certyfikatem ISO.

Polityka Jakości WCRM Konin
Polityka jakości

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. wdrożoną ma politykę jakości.

previous arrow
next arrow
Slider